Regulamin Sklepu Internetowego wylepianki.pl

Sklep internetowy wylepianki.pl jest prowadzony przez: Waldemara Bąka i Martę Wlaźlińską-Bąk z siedzibą w Goleniowie (72-100), Wojska Polskiego 54a, Tel.: (+48) 533101016, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 852-217-22-82, REGON 811930211, (dalej: „Operator”).

 

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Goleniowie (72-100), ul. Wojska Polskiego 54a w którym następuje komple-towanie zamówień Klientów.
Sklep Internetowy wylepianki.pl – prowadzony przez Operatora sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową wylepianki.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym wylepianki.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
(zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego wylepianki.pl, w której widoczne są wybrane przez
Klienta pro-dukty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także
ustalenie i mody-fikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do
faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym wylepianki.pl, na której przedstawione są
informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Operatora podmiot,
pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą
płatniczą.
Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to:
filmy instruktarzowe i karty prezentowe, a także ebooki (tzw. e-książki, czyli książki w wersji
elektronicznej. Mogą być zapisane w formacie plików PDF (skrót od Portable Document Format
– format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems) lub w postaci
plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy wylepianki.pl. Ebooki są
sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.
Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 533101016 lub
przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.wylepianki.pl/
kontakt, lub za posrednictwem poczty email: sklep@wylepianki.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl, składania
zamówień na pro-dukty dostępne w Sklepie Internetowym wylepianki.pl, dostarczania zamówionych
produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do
anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu
Internetowego wylepianki.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć
na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wylepianki.pl, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego wylepianki.pl lub jego elementy
techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie
Sklepu Internetowego wylepianki.pl do celów innych niż jego przez-naczenie, w tym w szczególności
rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego wylepianki.pl
jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego wylepianki.pl spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym dzi-ałaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego
wylepianki.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego wylepianki.pl nie wymaga rejestracji.
Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
Internetowego wylepianki.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2
regulaminu.
7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
serwisów Transferuj.pl (tpay.com),lub PayPal.com (w zależności od wyboru Klienta).
a) Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP
7773061579, REGON 300878437, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:
https://tpay.com/regulaminy-i-umowy
b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), na podstawie Regulaminu
usług dostępnego pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym wylepianki.pl (założenia konta Klienta) należy
wypełnić for-mularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, login (wybrana nazwa
użytkownika), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego
wylepianki.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym wylepianki.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności
Sklepu Internetowego wylepianki.pl, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym wylepianki.pl każdorazowe logowanie
odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. loginu i hasła.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl należy wysłać
wiadomość elek-troniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym wylepianki.pl.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego wylepianki.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego wylepianki.pl odbywa się poprzez wpisanie w
formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane
przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego wylepianki.pl mogą być
zgłaszane Operatorowi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów
mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie
14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie
Internetowym wylepianki.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do
danego konta w Sklepie Internetowym wylepianki.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację
poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego wylepianki.pl stanowią zaprosze-nie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wylepianki.pl:
a) są cenami brutto i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu
do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu
Internetowego wylepianki.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny
na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego wylepianki.pl;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj
do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer
telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma
zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, lub równoznaczny.
3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, lub Karta Podarunkowa, link do
pobrania przedmiotu zamówienia zostaje przesłany drogą poczty elektronicznej do Klienta na
adres e-mail przynależny do konta Klienta w Sklepie Internetowym wylepianki.pl. Klient następnie
może pobrać go (plik) na swoje urządzenie elektroniczne.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy
sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie
wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli
realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość
elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
7. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku
do Klienta, który:
a) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy
kurierskiej, płatnego przy odbiorze:
8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować
Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator będzie
zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w
przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym
Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ustępach wyżej, jeśli zapłata za
przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej
części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w
najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Operatora przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Biura Obsługi Klienta.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za produkt można dokonać: ;
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę
kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu
przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego wylepianki.pl;
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w
jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Operatora. W tym
przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia poprawnego
wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego wylepianki.pl lub od
innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do
otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym wylepianki.pl.
4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego
rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami
chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego,
skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich
zamówionych produktów i wynosi 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia indywidualnego na produkt
niedostępny w sklepie ustalony jest każdorazowo dla danego zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
pod wskazany przez Klienta adres i dotyczy wyłącznie terenu Polski.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania
przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną i w ciągu 14
(czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta, powiadamiając go o sposobie
dalszego postępowania.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub
produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Operatora i opisem reklamacji.
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator oferuje możliwość wymienienia
wadliwego produktu na inny, wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia
wady produktu lub obniżenia ceny Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera. Jeśli przedmiot jest zniszczony
należy wraz z Kurierem sporządzić odpowiedni protokół. Zniszczenia przedmiotu w trakcie transportu nie
mogą być przedmiotem składania roszczeń Klienta do Operatora, jeśli Klient nie sprawdził przesyłki w
obecności Kuriera.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze
przygotowane do wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta;
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym
wylepianki.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy
rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie
wskazanym w ust. 2 powyżej
4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi produktu w stanie niewykraczającym
poza konieczny do stwierdzenia wad produktu. Operator zwróci Konsumentowi uiszczoną przez
Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Operatorowi, niezwłocznie, jednak
nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w
całości lub części zamówienia.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Operator dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w
przypadku anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia
część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; a także uznania reklamacji i braku możliwości
wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Operator może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym
koszty dostawy zamówienia.
4. Operator dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – zarówno jeśli zamówienie było
opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej jak i przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie zwrotu, jeżeli Klient nie prześle
Operatorowi numeru rachunku bankowego lub brak innych danych umożliwiających dokonanie zwrotu, lub
gdy zawierają błędy uniemożli-wiające zrot.
6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku
bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego,
karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Operatora..

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego wylepianki.pl mogą znajdować się informacje o promocjach
(zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym
lub procen-towym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat
kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu
szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego wylepianki.pl, chyba
że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez niego
w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym wylepianki.pl oraz w procesie dokonywania
zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak
zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie
przez Operatora usług drogą elektron-iczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie
Internetowym wylepianki.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora, tj. przez podmiot, którego dane znajdują
się na wstępie regulaminu.
3. Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania
z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie
Internetowym wylepianki.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w §
15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania
Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na
konto Klienta.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6.. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują
się na stronie internetowej Sklepu Internetowego wylepianki.pl poświęconej polityce
prywatności.

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych
drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zapraszającym
do zapisu do newslettera. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać
będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter)
Sklepu Internetowego wylepianki.pl.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie,
poprzez link w newsletterze lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego wylepianki.pl nie
stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Operator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego
wylepianki.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Operator nie wyklucza możliwości
czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia
konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub
rozbudowy Sklepu Internetowego wylepianki.pl.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności
za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu
na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od
umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego wylepianki.pl
używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie
przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Operatorowi
statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym wylepianki.pl. Dane są
zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy
wylepianki.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym
Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej
(tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki,
by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż
nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego
wylepianki.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają
na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie
powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w
Polityce Prywatności.
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego a Operatorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Operato-ra.
11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych,
prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez
Operatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego
wylepianki.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w
życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Wersja PDF:

www.wylepianki.pl

Polityka Prywatności wersja PDF:

www.wylepianki.pl